Governance

Governance: Strategiske grundsten for robust risikostyring

I det konstant ændrende verdensbillede er risikostyring blevet en nødvendighed for enhver organisation, som ønsker at opnå langsigtet succes og bæredygtig vækst. Hvordan kan virksomheder navigere i dette komplekse og ofte kaotiske miljø, hvor risici lurer om hvert hjørne? Svaret ligger i et solidt og veldefineret governance-rammeværk.

Hvad er Governance?

Governance er et begreb, som ofte bliver brugt i forskellige sammenhænge, men hvad betyder det egentlig? I sin kerne er governance et omfattende system af regler, processer, strukturer og relationer, som definerer hvordan en organisation træffer beslutninger, styrer sine aktiviteter, fordeler ansvar og sikrer ansvarlighed. Det er et sæt af principper og mekanismer, som skaber rammerne for hvordan virksomheden fungerer og interagerer med sine interessenter.

Governance handler om mere end blot at overholde love og regler. Det handler om at skabe en kultur af ansvarlighed, gennemsigtighed og etisk adfærd på alle niveauer i organisationen. Det handler om at have klare retningslinjer for hvordan beslutninger træffes, hvordan ressourcer fordeles og hvordan konflikter løses. Det handler om at sikre, at alle i organisationen forstår og respekterer de værdier og principper virksomheden er bygget på.

Governance i en breddere kontekst

Governance er ikke kun relevant for virksomheder. Det er et begreb, som også finder anvendelse i offentlige institutioner, non-profit organisationer og endda i vores personlige liv. I en bredere samfundsmæssig kontekst handler governance om at skabe et retfærdigt og velfungerende samfund, hvor alle har mulighed for at deltage og bidrage.

I erhvervslivet er rammeværker for intern styring afgørende for at opbygge tillid hos interessenter som kunder, investorer, medarbejdere og samfundet som helhed. Når en virksomhed har et stærkt governance præget system viser det, at der tages ansvar for handlinger og en forpligtelse til at virksomheden drives på en etisk og ansvarlig måde. Dette kan føre til øget kundetilfredshed, bedre medarbejderengagement og en stærkere position på markedet.

Governance og risikostyring – et symmetrisk partnerskab

Governance og risikostyring er to sider af samme sag. Et effektivt governance-rammeværk er fundamentet for enhver vellykket risikostyringsstrategi. Det giver den struktur og de processer, som er nødvendige for at identificere, vurdere og håndtere risici på en systematisk og proaktiv måde. Uden et solidt governance-rammeværk er risikostyring blot en række tilfældige aktiviteter uden en klar retning eller formål.

Governance hjælper med at sikre, at risikostyring ikke blot er en isoleret aktivitet, men en integreret del af virksomhedens kultur og beslutningstagning. Det handler om at skabe en organisation, hvor alle er bevidste om risici og tager ansvar for at håndtere dem. Det handler om at skabe en kultur, hvor risici ikke bliver set som en trussel, men som en mulighed for at lære og forbedre sig.

Tekst med "risk management" foran en skærm, som viser IT governance

Risikostyring i en governance kontekst

Risikostyring handler om mere end blot at undgå tab. Det handler om at forstå og håndtere de risici som virksomhedens står overfor, og derefter kortlægge en strategi som understøtter virksomhedens formål og daglige drift. Et stærkt governance-rammeværk giver den nødvendige struktur og retning for at gøre det på en effektiv måde.

Governance hjælper med at sikre, at risikostyring er en løbende proces, som er forankret på alle niveauer i organisationen. Det handler om at have klare roller og ansvar, effektive kommunikationskanaler og regelmæssige evalueringer af risikostyringsindsatsen. Det handler om at skabe en organisation, som er i stand til at tilpasse sig og reagere på nye risici som løbende opstår.

Eksempel på governance modeller

Der findes et væld af forskellige governance modeller, hver med sine egne styrker og svagheder. Valget af den rigtige model afhænger af en række faktorer, herunder virksomhedens størrelse, branche, risikoprofil og strategiske mål.

 • Three Lines of Defense Model: En populær model, som opdeler risikostyringsansvar i tre linjer:
 • 1) operationelle enheder, som ejer og håndterer risici i deres daglige arbejde
 • 2) risikostyrings- og compliance-funktioner, som overvåger og rådgiver om risici på tværs af organisationen, og
 • 3) intern revision, som giver uafhængig forsikring om effektiviteten af risikostyringen.
 • COSO-rammeværket: Et bredt anerkendt rammeværk for intern kontrol, som omfatter fem komponenter: kontrolmiljø, risikovurdering, kontrol aktiviteter, information og kommunikation, og overvågning. COSO-rammeværket er designet til at hjælpe virksomheder med at opnå deres mål ved at forbedre effektiviteten og effekten af deres interne kontrolsystemer.
 • ISO 31000: En international standard for risikostyring, som giver generelle retningslinjer for, hvordan man identificerer, vurderer og håndterer risici. ISO 31000 er et fleksibelt rammeværk, som kan tilpasses til enhver organisation, uanset størrelse eller branche.

Valget af model er ikke en let beslutning, og det er vigtigt at involvere alle relevante interessenter i processen. Det er også vigtigt at huske, at ingen model er perfekte, og at det ofte er nødvendigt at tilpasse modellen til virksomhedens specifikke behov.

Implementering af Governance

Implementering af et effektivt governance-rammeværk er en rejse der kræver tid, ressourcer og engagement fra hele organisationen. Det er ikke noget som kan gøres overnight, men det er en investering, som vil betale sig i det lange løb.

 1. Definer klare roller og ansvar: Start med at definere, hvem som er ansvarlig for hvilke aspekter af risikostyringen. Dette vil hjælpe med at sikre at alle ved, hvad deres rolle er, og hvad som forventes af dem. Det er også vigtigt at etablere et klart rapporteringshierarki, så risici kan eskaleres til det rette niveau i organisationen.
 2. Etabler en risikokultur: Skab en kultur, hvor risici bliver diskuteret åbent og ærligt, og hvor alle føler sig ansvarlige for at håndtere risici. Dette kan gøres ved at uddanne medarbejdere i risikostyring, opfordre til åben kommunikation om risici og belønne medarbejdere, som identificerer og håndterer risici på en effektiv måde.
 3. Udvikl en risikostyringsstrategi: Definer din virksomheds risikoappetit og -tolerance, og udvikl en strategi for, hvordan du vil identificere, vurdere og håndtere risici. Risikostyringsstrategien skal være i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål og strategi, og den skal være fleksibel nok til at kunne tilpasses ændringer i virksomhedens omgivelser.
 4. Implementer risikostyringsværktøjer og -processer: Brug passende værktøjer og processer til at understøtte din risikostyringsindsats. Der findes et væld af forskellige risikostyringsværktøjer på markedet, lige fra simple regneark til avancerede softwareløsninger. Valget af værktøj afhænger af virksomhedens størrelse, kompleksitet og budget.
 5. Overvåg og evaluer: Følg løbende op på din risikostyringsindsats og evaluer dens effektivitet. Foretag justeringer efter behov. Risikostyring er en dynamisk proces, og det er vigtigt at være i stand til at tilpasse sig ændringer i virksomhedens omgivelser. Regelmæssig overvågning og evaluering hjælper med at sikre, at risikostyringsindsatsen forbliver relevant og effektiv.

Hvad er IT Governance?

IT governance er et system af strukturer, processer og mekanismer, som sikrer, at en virksomheds IT-ressourcer styres og udnyttes effektivt for at opnå forretningsmålene. Det handler om at skabe en klar retning for IT, definere roller og ansvar, og sikre, at IT-beslutninger træffes på et informeret grundlag, der er i tråd med virksomhedens overordnede strategiske mål. Denne styringsform inden for IT omfatter en bred vifte af områder, herunder IT-strategi, IT-investering, IT-risikostyring, IT-performance og IT-compliance.

IT-strategi fokuserer på at sikre, at IT-investeringerne er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede forretningsstrategi. IT-investering handler om at prioritere og finansiere IT-projekter på en måde, som maksimerer værdien for virksomheden. IT-risikostyring identificerer og håndterer potentielle risici forbundet med IT-systemer og -processer. IT-performance måler og forbedrer effektiviteten og effekten af IT-systemer og -tjenester. IT-compliance sikrer, at virksomheden overholder alle relevante love og regler vedrørende IT.

En definition af IT governance som bl.a. indeholder risk management, strategi og værdiskabelse

Hvordan bruges IT Governance i en virksomhed?

IT governance bruges til at skabe en sammenhæng mellem forretning og IT. Det hjælper virksomheder med at træffe bedre IT-beslutninger ved at sikre, at de er baseret på et solidt fundament af information og er i overensstemmelse med den overordnede forretningsstrategi. Du optimerer dine IT-investeringer ved at sikre, at ressourcerne allokeres til de projekter, som har størst potentiale for at skabe værdi for virksomheden.

Denne type styring reducerer IT-risici ved at identificere og håndtere potentielle trusler mod IT-systemer og -processer, såsom cyberangreb, datatab, og systemfejl. Ved at implementere effektive risikostyringsstrategier kan virksomheder minimere risikoen for forretningsafbrydelser og økonomiske tab. Denne rammværksbaseret styringsform forbedrer IT-performance ved at etablere målinger og benchmarks for IT-tjenester og -processer. Ved at overvåge og analysere disse målinger kan virksomheder identificere områder, hvor der er behov for forbedringer, og træffe proaktive foranstaltninger for at optimere IT-ydelsen.

Disse IT rammeværk sikrer IT-compliance ved at etablere politikker og procedurer, som sikrer, at virksomheden overholder alle relevante love og regler vedrørende IT. Dette omfatter blandt andet databeskyttelsesregler, cybersikkerhedslovgivning og regler for elektronisk kommunikation. Ved at overholde disse regler kan virksomheder undgå bøder og juridiske problemer, samt beskytte deres omdømme.

Et billede af bagvedliggende kodning for IT

Hvordan kommer man i gang med IT Governance?

Implementering af IT governance starter med en grundig vurdering af virksomhedens nuværende praksis. Denne vurdering bør identificere styrker og svagheder i de eksisterende processer og kontroller, samt områder, hvor der er behov for forbedringer. Derefter defineres de specifikke mål, som virksomheden ønsker at opnå med deres rammeværk for IT styring. Disse mål kan omfatte forbedret beslutningstagning, øget effektivitet, reduceret risiko eller bedre overholdelse af regler og standarder.

Baseret på vurderingen og målene udvikles et rammeværk som definerer, hvordan IT skal styres og bruges i virksomheden. Denne ramme bør indeholde politikker, procedurer, standarder og retningslinjer for alle aspekter af IT styring herunder strategi, investering, risikostyring, performance og compliance. Implementeringen af IT rammeværk kræver ofte ændringer i virksomhedens organisationsstruktur, processer og kultur. Det kan være nødvendigt at etablere et IT-styringsråd eller en lignende struktur, som er ansvarlig for at træffe beslutninger om IT-strategi og -investering.

Overvågning og evaluering er afgørende for at sikre, at rammeværket fungerer efter hensigten. Virksomheder bør etablere mekanismer til at overvåge og måle effektiviteten af de implementeret rammeværker for intern styring, og foretage justeringer efter behov. Dette kan omfatte regelmæssige revisioner, performancemålinger og feedback fra interessenter.

Hvilken relation har IT Governance med almen Governance?

IT governance er en integreret del af den overordnede virksomheds interne organisatoriske virken. Mens almen styring fokuserer på at styre hele virksomheden, herunder strategi, risikostyring, compliance og performance, fokuserer IT governance specifikt på at styre IT-ressourcerne. Rammeværket skal være i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategiske mål og værdier, og bidrage til at opnå disse mål gennem effektiv styring og udnyttelse af IT.

Almene rammeværker for intern styring af virksomheden skal tage hensyn til IT’s rolle i virksomheden og sikre, at IT understøtter forretningsstrategien. Dette kræver, at IT-ledere er involveret i beslutningsprocesser på højt niveau, og at IT-strategien er integreret i den overordnede forretningsstrategi. Når der fokuseres på IT i almen styring af virksomheden kan der sikres, at IT ikke blot er en støttefunktion, men en strategisk drivkraft for vækst og innovation.